Samenvatting dissertatie dr Jos Koffijberg

Getijden van beleid: omslagpunten in de volkshuisvesting

Over de rol van hiërarchie en netwerken bij grote veranderingen

 

Politici kondigen met graagte grootse veranderingen aan. Onder bestuurskundigen bestaat echter skepsis over de mogelijkheid van ingrijpende beleidsveranderingen. Zij wijzen op het netwerkkarakter van de beleidssectoren waarbinnen beleid tot stand komt: een veelheid van wederzijds afhankelijke partijen, waarin de overheid niet eenzijdig veranderingen kan afdwingen, maar in onderhandeling moet treden, overleg moet voeren en coalities moet sluiten. De centrale vraag in dit proefschrift is: hoe komen ingrijpende of strategische veranderingen in het beleid van de rijksoverheid in een dergelijke netwerk-context tot stand? Onderzocht wordt vooral welke (strategische) acties de politiek-ambtelijke leiding van een ministerie (i.c. VROM) onderneemt om beleidsveranderingen tot stand te brengen. In het bijzonder wordt verkend in hoeverre klassiek-hiërarchische en netwerk-strategieën zich laten combineren. De aandacht richt zich daarbij concreet op een sector die bij uitstek een netwerkkarakter heeft: de volkshuisvesting.

Het proefschrift bevat drie case studies waarin de besluitvorming rond succesvolle, substantiële beleidsomslagen uitvoerig wordt geanalyseerd: deregulering van het kwaliteitsbeleid op het gebied van de nieuwbouw; stadsvernieuwing: van slopen naar verbeteren; en de decentralisatie van de volkshuisvesting. De conclusie luidt dat ingrijpende beleidsveranderingen wel degelijk mogelijk zijn, ook in een netwerkcontext. De studie laat zien dat we voorbíj het onderscheid hiërarchische versus netwerksturing moeten denken, maar dat juist in het intelligent mengen van hiërarchische en netwerkstrategieën de effectiviteit schuilt. Daarbij kunnen typen mengvormen worden onderscheiden: combineren, alterneren en de mengvorm ‘hiërarchie frontstage/netwerk backstage’.

 

Naam auteur: bmsteenhuisen
© 2015 TU Delft

Metamenu